Privacyverklaring

In verband met het verzamelen van jouw persoonsgegevens willen wij je de volgende informatie verstrekken:
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de gegevensbeschermingswetgeving is

Foxway OÜ
Killustiku põik 1
Provincie Tartu
60534, Estland

Welke gegevens verwerken wij van u? En voor welke doeleinden?

In verband met de aankoop verzamelen wij de volgende gegevens van je:
• voornaam
• achternaam
• adres
• geboortedatum

Voor welk doel worden de gegevens verzameld?

  • ter identificatie van jou als verkoper van de aan ons verkochte goederen;
    • voor de correcte afwikkeling van de aankoopovereenkomst met jou;
    • voor de afwikkeling van eventuele aansprakelijkheids- en garantieclaims, bijvoorbeeld in het geval dat derden rechten doen gelden op de door jou verkochte goederen.

Op welke rechtsgrond in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerken wij jouw gegevens?

De door jou verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b AVG en is voor de bovengenoemde doeleinden noodzakelijk.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, worden jouw gegevens met het oog op de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen niet meer beschikbaar en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van jouw gegevens.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Jouw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit volgens artikel 6, lid 1, sub b AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met je. Er vindt geen overdracht naar landen buiten de EER plaats. Binnen ons bedrijf hebben alleen die personen toegang tot jouw gegevens, die deze toegang nodig hebben voor de correcte uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Voor zover jouw gegevens door medewerkers van onze samenwerkingspartners worden verzameld, gebeurt dit uitsluitend op basis van een overeenkomst met onze samenwerkingspartners zoals deze door de gegevensbeschermingswetgeving wordt vereist.

Waar worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt in datacentra binnen de EER.

Jouw rechten als ‘betrokkene’

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen van jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
Indien een verzoek tot inzage niet schriftelijk wordt ingediend, vragen wij jouw begrip dat wij jou om bewijzen kunnen vragen die aantonen dat jij de persoon bent die jij beweert te zijn.

Verder heb je recht op rectificatie of wissing of op beperking van de verwerking voor zover je dit recht jou wettelijk toekomt.

Ook heb he het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften. Tot slot bestaat er een recht op data portabiliteit, d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die jij als volgt kunt bereiken:

Foxway OÜ
Killustiku põik 1
Provincie Tartu
60534, Estonia

Klachtrecht

Je hebt het recht om over de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Nederland

Tel: 070-8888 500*
Fax: 070-8888 501

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Foxway OÜ vind je op https://www.foxway.com/en/privacy-policy/