Privacyverklaring

In verband met het verzamelen van uw persoonsgegevens willen wij u de volgende informatie verstrekken:
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de gegevensbeschermingswetgeving is

Foxway OÜ
Killustiku põik 1
Provincie Tartu
60534, Estonia


Welke gegevens verwerken wij van u? En voor welke doeleinden?

In verband met de aankoop verzamelen wij de volgende gegevens van u:

  • voornaam
  • achternaam
  • adres
  • e-mailadres
  • (mobiele) telefoonnummer


De gegevens worden verzameld

  • om u als verkoper van de aan ons verkochte goederen eenduidig te kunnen identificeren,
  • voor de correcte afwikkeling van de aankoopovereenkomst met u,
  • voor de afwikkeling van evt. aansprakelijkheids- en garantieclaims, bijv. in het geval dat derden rechten doen gelden op de door u verkochte
    goederen


Op welke rechtsgrond verwerken wij de gegevens?

De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG en is voor de bovengenoemde doeleinden noodzakelijk.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, worden uw gegevens met het oog op de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens.


Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit volgens artikel 6, lid 1, punt b) AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de aankoopovereenkomst met u. Er vindt geen overdracht naar derde landen plaats. Binnen ons bedrijf hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens, die deze toegang nodig hebben voor de correcte uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Voor zover uw gegevens door medewerkers van onze samenwerkingspartners worden verzameld, gebeurt dit uitsluitend op basis van een overeenkomst met onze samenwerkingspartners zoals deze door de gegevensbeschermingswetgeving wordt vereist.


Waar worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt in datacentra binnen de EU.


Uw rechten als ‘betrokkene’

U hebt het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Indien een verzoek tot inzage niet schriftelijk wordt ingediend, vragen wij uw begrip dat wij u om bewijzen kunnen vragen die aantonen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Verder hebt u recht op rectificatie of wissing of op beperking van de verwerking voor zover u dit recht u wettelijk toekomt.

Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften. Tot slot bestaat er een recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen
of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.


Onze functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die u als volgt kunt bereiken:

Foxway OÜ
Killustiku põik 1
Provincie Tartu
60534, Estonia
gdpr@foxway.com


Klachtrecht

U hebt het recht om over de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be